Kozmogonikus maszk

Kozmogonikus maszk I., 1992
vegyes technika
77 x 54 x 44 cm
Kozmogonikus maszk II., 1992
vegyes technika
77 x 74 x 44 cm